مخزن بلودان دیگ بخار

مخزن یا منبع بلودان:

مخزنی است که آب بلودان شده دیگ بخار را ابتدا به دمای محیط می رساند و با شرایط ایمن در محیط اطراف تخلیه می کند.

بلودان چیست:

بلودان یا زیر آب زدن در دیگ های بخار به منظور خروج آب اشباع شده از نمک های محلول و مواد معلق از بویلر می باشد.

کاربرد مخزن بلودان:

با توجه به اینکه در زمان زیرآب کشی و یا تخلیه دیگ در شرایط خاص که آب هنوز در دمای بالا قرار دارد، نمی توان آن را به سمت فاضلاب و یا محل تخلیه رو باز در محیط هدایت کرد، حال می بایست این آب داغ را در مخزنی توسط آب خنک کرد. بنابراین از مخازن فلزی زیر زمینی و یا مخازن رو زمینی جهت کاهش دما و فشار آب تخلیه شیرهای اطمینان یا دیگ بخار استفاده می شود. با این حال می توان گفت منابع بودان جایگزین مناسبی برای چاله های بودان هستند.

دما و فشار طراحی منبع بلودان

فشار طراحی مخزن بلودان باید حداقل 25 درصد حداکثر فشارکاری دیگ بخار بوده و دمای طراحی نیز باید برابر یا بیشتر از دمای اشباع مربوط به فشار طراحی منبع بلودان باشد.

اندازه و حجم منبع بلودان

اندازه ی مخزن بلودان به فشار دیگ بخار و سایز لوله ی بلودان بستگی دارد. ونت منبع باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا فشار داخل منبع بیشتر از  0.35 barg نشود. حجم مخزن هم باید به اندازه ای باشد که دمای آب سر ریز شده از آن از 43 درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

عملکرد مخزن بلودان

در منبع بلودان آب ساکن همواره باید در آن وجود داشته باشد. مقدار این آب حداقل باید دو برابر مقدار آب بلودان به نحوی که می توان گفت باید تقریبا نصف مخزن از آب راکت پر شده و بقیه بصورت فضای خالی برای ورود آب بلودان باشد.

ونت منبع بلودان

وظیفه ونت این است که بخار فلش را بصورت ایمن به بیرون هدایت کند به نحوی که آب قابل توجهی از طریق لوله به همراه آن خارج نشود. باید لوله ونت بصورت صاف بوده و در انتهایش دارای کلاهک ونت قرار گیرد که این ایده آل ترین حالت می باشد.

فهرست
[rev_slider alias="main-page"][/rev_slider]